Przetargi

501, 2015

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ BIOMASY

Styczeń 5th, 2015|

PLIK DO POBRANIA:

Wynik biomasa

201, 2015

ZAPYTANIE CENOWE DO 30 000 EURO NA DOSTAWĘ BIOMASY

Styczeń 2nd, 2015|

PLIKI DO POBRANIA:

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU PUBLICZNYM

UMOWA biomasa

Oferta biomasa

2312, 2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – Dostawa Leków

Grudzień 23rd, 2014|

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1) opis przedmiotu zamówienia: Dostawa leków (załącznik nr 1)
2) termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2015 r
3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie wymaga się szczególnych warunków
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie wymaga się
5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz […]

1512, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

Grudzień 15th, 2014|

zawiadomienie_o_wyborze

212, 2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

Grudzień 2nd, 2014|

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI
Zamieszczone w BZP nr 394590 -2014 z dnia 02.12.2014 r.
1. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach
Adres: ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany
2. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony art. 39
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2013 R. POZ. , 984 I 1047 i 1473 oraz 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 )

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja […]

2810, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Październik 28th, 2014|

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984 I 1047) – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach reprezentowany przez Dyrektora , zawiadamia o wyniku postępowania na realizację zadania pn. „ Wymiana nawierzchni na posesji DPS Jeziorany I etap” , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, […]

2210, 2014

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU – biomasa

Październik 22nd, 2014|

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , ul. Kajki 49 , 11-320 Jeziorany
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 500 mp biomasy

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: CAMPDOR Tomasz Florek , Dorotowo 63 A, 11-034 Stawiguda

Sporządził:
S. Kowalski

PLIK:Wynik_biomasa_10.2014

2110, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Październik 21st, 2014|

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984 I 1047) – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach reprezentowany przez Dyrektora , zawiadamia o wyniku postępowania na realizację zadania pn. „ Wymiana nawierzchni na posesji DPS Jeziorany I etap” , prowadzonego w […]

1610, 2014

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Październik 16th, 2014|

MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z póz. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 10 pkt 8 jest:

„Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem” Przetarg na remont korytarza I piętro Pawilonu Łóżkowego”, przesłana lub złożona osobiście w miejscu wskazanym przez zamawiającego”

Winno […]

1310, 2014

ZAPYTANIE CENOWE DO 30 000 EURO NA DOSTAWĘ BIOMASY

Październik 13th, 2014|

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1) opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa do zamawiającego zrębek w ilości do 500 mp. z drzew iglastych (max 30%), liściastych i wierzby energetycznej o granulacie nie większym jak 50 x 20 x 10mm i wilgotności do 50%. wartości energetycznej nie niższej jak 7,0 GJ
a) biomasa musi być zgodna i odpowiadać standardom określonym w DZ.U. Nr 260 poz. 2181 i m.in. nie […]