Przetargi

310, 2014

Przetarg – Wymiana nawierzchni na posesji DPS – I etap

Październik 3rd, 2014|

Jeziorany dnia 03.10.2014 r
S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) .

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie:
przetargu nieograniczonego
Podstawa prawna:
Art. 39 – 46 Pzp

Nazwa nadana przez zamawiającego dla zamówienia publicznego:
„Wymiana nawierzchni na posesji DPS – I etap”
o wartości szacunkowej:
powyżej […]

2301, 2014

Przetarg na wycinkę wierzby energetycznej…

Styczeń 23rd, 2014|

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany  :
ogłasza przetarg nieograniczony na wycinkę wierzby energetycznej  2 – 7 letniej o powierzchni 7 ha . Pozyskana wierzba do wykorzystania na potrzeby oferenta.

Termin wycinki wierzby energetycznej  do dnia 15.04.2014 r.
Przedmiot przetargu:

Lp
Nazwa przedmiotu
Ilość
Cena wywoławczazł
Wadium zł

1
Wierzba energetyczna
7 ha
9.000,00
900,00

Plantacja wierzby energetycznej znajduje się w Jezioranach ( kierunek – Miejska Wieś) -można oglądać  od dnia 24.01.2014 do dnia 04.02.2014 

Wadium:

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie wadium  w kasie Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach, […]

1411, 2013

Przetarg na malowanie korytarza

Listopad 14th, 2013|

Dyrektor DPS z siedzibą w Jezioranach przy ulicy Kajki 49

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
” Malowanie korytarza II pietra pawilonu łóżkowego ”

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
-należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
– na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:
propozycja cenowa na zadanie pn.: „Malowanie korytarza”
– ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
– ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
– […]