Przetargi

2210, 2014

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU – biomasa

Październik 22nd, 2014|

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , ul. Kajki 49 , 11-320 Jeziorany
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 500 mp biomasy

3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: CAMPDOR Tomasz Florek , Dorotowo 63 A, 11-034 Stawiguda

Sporządził:
S. Kowalski

PLIK:Wynik_biomasa_10.2014

2110, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Październik 21st, 2014|

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984 I 1047) – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach reprezentowany przez Dyrektora , zawiadamia o wyniku postępowania na realizację zadania pn. „ Wymiana nawierzchni na posesji DPS Jeziorany I etap” , prowadzonego w […]

1610, 2014

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Październik 16th, 2014|

MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z póz. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 10 pkt 8 jest:

„Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem” Przetarg na remont korytarza I piętro Pawilonu Łóżkowego”, przesłana lub złożona osobiście w miejscu wskazanym przez zamawiającego”

Winno […]

1310, 2014

ZAPYTANIE CENOWE DO 30 000 EURO NA DOSTAWĘ BIOMASY

Październik 13th, 2014|

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1) opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa do zamawiającego zrębek w ilości do 500 mp. z drzew iglastych (max 30%), liściastych i wierzby energetycznej o granulacie nie większym jak 50 x 20 x 10mm i wilgotności do 50%. wartości energetycznej nie niższej jak 7,0 GJ
a) biomasa musi być zgodna i odpowiadać standardom określonym w DZ.U. Nr 260 poz. 2181 i m.in. nie […]

310, 2014

Przetarg – Wymiana nawierzchni na posesji DPS – I etap

Październik 3rd, 2014|

Jeziorany dnia 03.10.2014 r
S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) .

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie:
przetargu nieograniczonego
Podstawa prawna:
Art. 39 – 46 Pzp

Nazwa nadana przez zamawiającego dla zamówienia publicznego:
„Wymiana nawierzchni na posesji DPS – I etap”
o wartości szacunkowej:
powyżej […]

2301, 2014

Przetarg na wycinkę wierzby energetycznej…

Styczeń 23rd, 2014|

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany  :
ogłasza przetarg nieograniczony na wycinkę wierzby energetycznej  2 – 7 letniej o powierzchni 7 ha . Pozyskana wierzba do wykorzystania na potrzeby oferenta.

Termin wycinki wierzby energetycznej  do dnia 15.04.2014 r.
Przedmiot przetargu:

Lp
Nazwa przedmiotu
Ilość
Cena wywoławczazł
Wadium zł

1
Wierzba energetyczna
7 ha
9.000,00
900,00

Plantacja wierzby energetycznej znajduje się w Jezioranach ( kierunek – Miejska Wieś) -można oglądać  od dnia 24.01.2014 do dnia 04.02.2014 

Wadium:

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie wadium  w kasie Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach, […]

1411, 2013

Przetarg na malowanie korytarza

Listopad 14th, 2013|

Dyrektor DPS z siedzibą w Jezioranach przy ulicy Kajki 49

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
” Malowanie korytarza II pietra pawilonu łóżkowego ”

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
-należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
– na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:
propozycja cenowa na zadanie pn.: „Malowanie korytarza”
– ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
– ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
– […]