Henryka Piotrkowska ur. 19.01.1928 – zm. 07.10.2014