Do dyspozycji mieszkańców są dwa budynki mieszkalne o kilku kondygnacjach, korytarze bez barier architektonicznych, ogólnodostępna winda i podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Pokoje
• 2 lub 3-osobowe– każdy pokój indywidualnie umeblowany, wyposażony w TV, przystosowane dla niepełnosprawnych łazienki usytuowane są na korytarzach.
Wyżywienie
• 3 do 5-ciu posiłków dziennie, w zależności od zalecanej diety
• posiłki przygotowujemy we własnej kuchni (nie korzystamy z cateringu)

Opieka medyczna
• lekarz rodzinny, psychiatra, psycholog
• całodobowa opieka pielęgniarska
• gabinety- wyposażone w odpowiedni sprzęt medyczny i rehabilitacyjny

Terapia zajęciowa
Prowadzona w oparciu o plany wsparcia mieszkańca, opracowane przez Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy Domu.
Zajęcia odbywają się codziennie od 8 .00 do 14.30 (z przerwami na posiłki).
Mieszkańcy mają do wyboru:
• muzykoterapię (śpiew, muzyka)
• biblioterapię
• zajęcia plastyczne
• zajęcia relaksacyjne
• zajęcia teatralne
• rehabilitację ruchową
• gry komputerowe
• film
• ogrodnictwo
• zajęcia rekreacyjno-sportowe

Warunki bytowe
• jadalnie – znajdują się na piętrach mieszkalnych budynku
• dwie kuchenki podręczne, w pełni wyposażone – mieszczą się na piętrach, przy jadalniach
• pracownie terapii zajęciowej
• kaplica – msze św. raz w tygodniu, opieka duszpasterska
• pralnia
• pokój gościnny dla osób odwiedzających
• dwa samochody – przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wykorzystywane do celów wycieczkowych oraz dowozu do przychodni specjalistycznych

Warunki Przyjęcia do domu pomocy społecznej

Skierowanie i umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych .Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności :

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie :

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej ,,osobą ubiegającą się,,, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek może również zgłosić inna osoba fizyczna lub ośrodek pomocy społecznej,
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego,  a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • opinię ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps       wywiad rodzinny środowiskowy u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dps lub umowa partycypowania w tej opłacie,
 • w przypadku umieszczenia osób ubezwłasnowolnionych: postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy   społecznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej a następnie umieszczenie wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się , jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację oraz decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej przygotowuje organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

Sposób rozpatrzenia sprawy

Przekazana dokumentacja z ośrodka pomocy społecznej jest rejestrowana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zespół wstępnie rozpatrujący wnioski osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej powołany zarządzeniem Starosty zapoznaje się z otrzymaną dokumentacją. W przypadku stwierdzenia zgodności złożonych dokumentów następuje wydanie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .Termin i zasady załatwienia spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U.2009,175.1362 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012, poz. 964)
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.(Dz. U. z  1994r. Nr 111, poz.535 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.-Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,poz.93 z późn. zm.)