Dom Pomocy Społecznej , ul. Kajki 49 , 11-320 Jeziorany  zobowiązuje się zapewnić dostępność  swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 20.01.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.01.2020

STATUS POD WZGLĘDEM DOSTĘPNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej  stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

– część plików nie jest dostępna cyfrowo,

– strona zawiera puste przyciski,

– część sąsiadujących ze sobą linków prowadzi do tej samej strony,

– strona zawiera elementy nagłówka, które nie są w rzeczywistości nagłówkami tekstowymi
(grafika),

– strona zawiera tekst w postaci grafiki, niektóre pliki są skanami lub zdjęciami z tekstem

(plakaty), przy których brakuje etykiety tekstowej,

– nie działa opcja powiększania czcionki,

– strona nie jest responsywna,

– brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

– częściowo po stronie można poruszać się przy pomocy klawiatury  (wejście w zakładki),

– kolejności elementów na stronie jest zrozumiała przy poruszaniu się za pomocą „Taulatora”.

WYŁACZENIA

– mapy są wyłączone z obowiązku dostępności,

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie o dostępności cyfrowej.

W ZAKRESIE DOSTEPNOŚCI CYFROWEJ SA MOŻLIWE NASTEPUJACE FUNKCJONALNOŚCI:

– strona wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym jak i pionowym,

– głównym językiem strony jest język polski,

– kody HTML i CSS sa wolne od błędów,

– zawartość ekranu wyświetla się zawsze bez konieczności przewijania strony w poziomie,

– powiększenie wielkości czcionki nie powoduje utraty jakości przewijania strony (nie dotyczy

slajdów i grafiki z tekstem na grafice),

– tekst jest podzielony na akapity, stosowane są nagłówki, cytaty i listy elementów zgodnie ze

znacznikami HTML,

– teksty są pisane prostym językiem , język zdefiniowany – polski,

– żaden film ani dźwięk nie odtwarza się automatycznie,

– treść strony pozostaje taka sama bez względu na orientację ekranu,

– rozmiar tekstu może zostać powiększony do 130% bez użycia technologii wspomagających

oraz bez utraty treści lub funkcjonalności,

– strona wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym i pionowym w komputerze

stacjonarnym czy urządzeniu mobilnym.

Oświadczenie sporządzone dnia 30marca 2021 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej prze podmiot publiczny

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach  mieści się w 4 budynkach przy ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany. Poszczególne budynki to:

1/ budynek główny (zabytkowy) wyposażony w podjazd dla osób niepełnoprawnych,     platformę przyschodową i windę. Wejścia do pomieszczeń i toalety przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenia wyposażone są w instalacje przyzywową oraz monitoring systemu p.poż. W budynku  brak jest  aplikacji mobilnej ,opisu w języku Braille’a , oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W budynku jest dostępność do internetu i Wifi. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ponadto w celu zapewnienia pełnej dostępności  zapewniamy dostęp alternatywny w postaci wyznaczonych osób wsparcia.

2/ pawilon łóżkowy wyposażony w dwa podjazdy dla osób niepełnoprawnych  i windę. Wejścia do pomieszczeń i toalety przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenia wyposażone są w instalacje przyzywową oraz monitoring systemu p.poż. W budynku  brak jest aplikacji mobilnej , opisu w języku Braille’a , oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W budynku jest dostępność do internetu i Wifi. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ponadto w celu zapewnienia pełnej dostępności  zapewniamy dostęp alternatywny w postaci wyznaczonych osób wsparcia.

3/ budynek administracyjno- mieszkalny wyposażony w dwa podjazdy dla osób niepełnoprawnych . Wejścia do pomieszczeń i toalety przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenia wyposażone są w instalacje przyzywową oraz monitoring systemu p.poż. W budynku  brak jest instalacji mobilnej, opisu w języku Braille’a , oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W budynku jest dostępność do internetu i Wifi. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ponadto w celu zapewnienia pełnej dostępności  zapewniamy dostęp alternatywny w postaci wyznaczonych osób wsparcia.

4/ budynek pralnio-kotłowni  – wejścia do pomieszczeń i toalety przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach.  W budynku  brak jest opisu w języku Braille a , oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Budynek techniczny osobom nie zatrudnionym wstęp wzbroniony.

Na posesji są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością  strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest Dominika Dreźniak-Zimnica, e-mail dpsjeziorany.grafik@gmail.com . Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu 89 7181366. Tą sama drogą można składać wnioski      o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykłada przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji . Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie , o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca  zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla  niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien  zrealizować żądanie niezwłocznie , nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe , podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnia dostępność lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji , wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej  www.rpo.gov.pl

Więcej informacji : Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – scan-skompresowany