Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności :

  1. Mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy,

  2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi,

  3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

    

  • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek może również zgłosić inna osoba fizyczna lub ośrodek pomocy społecznej,

  • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

  • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego,  a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;

  • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego,

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

  • opinię ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,  

  • wywiad rodzinny środowiskowy u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dps lub umowa partycypowania w tej opłacie,

  • w przypadku umieszczenia osób ubezwłasnowolnionych: postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy  społecznej.

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej a następnie umieszczenie wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się , jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację oraz decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej przygotowuje organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

Sposób rozpatrzenia sprawy

Przekazana dokumentacja z ośrodka pomocy społecznej jest rejestrowana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zespół wstępnie rozpatrujący wnioski osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej powołany zarządzeniem Starosty zapoznaje się z otrzymaną dokumentacją. W przypadku stwierdzenia zgodności złożonych dokumentów następuje wydanie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.
Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Termin i zasady załatwienia spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

  • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U.2009,175.1362 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012, poz. 964)
  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.(Dz. U. z  1994r. Nr 111, poz.535 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.-Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,poz.93 z późn. zm.)


OBWIESZCZENIE NR 1/2020 STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej,
prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2020 roku


Na podstawie art.60ust.2, pkt2 ustawy z dnia 12marca 2004roku o pomocy społecznej ((Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze. zm.)
– podaję do publicznej wiadomości miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, prowadzonych
przez Powiat Olsztyński w 2020 roku:
1)Dom Pomocy Społecznej w Barczewie -3.582 zł
2)Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście – 4.253 zł
3)Dom Pomocy Społecznej w Grazymach – 4.090 zł
4)Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach – 3.632 zł
5)Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie – 3.938 zł
6)Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku -3.451 zł.

Starosta Olsztyński
Andrzej Abako

Źródło: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2020/608/akt.pdf

 [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]