W NASZYM DOMU ZAPEWNIAMY GODNY POBYT DLA KAŻDEGO MIESZKAŃCA:

Chcesz zobaczyć nasze pracownie terapeutyczne ? 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ :

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności :

  1. Mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy,

  2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi,

  3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ KIERUJE SIĘ NA PODSTAWIE:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek może również zgłosić inna osoba fizyczna lub ośrodek pomocy społecznej,

 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

DO WNIOSKU DOŁĄCZAMY:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;

 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego,

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

 • opinię ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,

 • wywiad rodzinny środowiskowy u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dps lub umowa partycypowania w tej opłacie,

 • w przypadku umieszczenia osób ubezwłasnowolnionych: postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

MIEJSCA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej a następnie umieszczenie wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się , jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację oraz decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej przygotowuje organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

SPOSÓB ROZPATRZENIA SPRAWY 

Przekazana dokumentacja z ośrodka pomocy społecznej jest rejestrowana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zespół wstępnie rozpatrujący wnioski osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej powołany zarządzeniem Starosty zapoznaje się z otrzymaną dokumentacją. W przypadku stwierdzenia zgodności złożonych dokumentów następuje wydanie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.
Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Termin i zasady załatwienia spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U.2009,175.1362 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012, poz. 964)
  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.(Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz.535 z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.-Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,poz.93 z późn. zm.)

KOSZT UTRZYMANIA - DPS JEZIORANY W 2023 ROKU ...

OBWIESZCZENIE NR 1/2023 STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2023 r
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej,
prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2023 roku

Na podstawie art. 60 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2268 ze. zm.) – podaję do publicznej wiadomości miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach
pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2023 roku:

1) Dom Pomocy Społecznej w Barczewie – 5.335 zł
2) Dom Pomocy Społecznej w Grazymach – 5.827 zł
3) Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach – 5.290 zł
4) Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie – 5.428 zł
5) Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku – 4.706 zł.

Starosta Olsztyński
Andrzej Abako

Źródło http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2023/540/akt.pdf