OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1) opis przedmiotu zamówienia: Dostawa leków (załącznik nr 1)
2) termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2015 r
3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie wymaga się szczególnych warunków
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie wymaga się
5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami : Ewa Jaskulska tel. 89 7181024 lub Sylwester Kowalski tel. 89 7181365 w dni robocze 7.00-15.00

6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie wymaga się
7) termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert oferty
8) opis sposobu przygotowywania ofert: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Dostawa leków na 2015”
9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: do 05.01.2015 r do godz 10.00 . DPS Jeziorany , budynek administracji , pokój Kadr
10) opis sposobu obliczenia ceny: zgodnie z załącznikiem nr 1
11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100%
12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: nie dotyczy
13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy
14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: wzór umowy w załączniku nr 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,
Sporządził:
S.Kowalski

….……………………………………………
Data i podpis Kierownika Zamawiającego

PLIKI DO POBRANIA: OGŁOSZENIE_leki UMOWA_leki WYKAZ_LEKOW 2015 r