About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 22 blog entries.
23 12, 2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – Dostawa Leków

2019-11-28T23:10:30+00:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: Dostawa leków (załącznik nr 1) 2) termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2015 r 3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie wymaga się szczególnych warunków 4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie wymaga się 5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób [...]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – Dostawa Leków2019-11-28T23:10:30+00:00
2 12, 2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

2019-11-28T23:11:07+00:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI Zamieszczone w BZP nr 394590 -2014 z dnia 02.12.2014 r. 1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach Adres: ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany 2. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony art. 39 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2013 R. POZ. , 984 I 1047 i 1473 oraz 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 ) 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsjeziorany.pl 4. Określenie przedmiotu [...]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI2019-11-28T23:11:07+00:00
28 10, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2020-03-25T19:34:59+00:00

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984 I 1047) – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach reprezentowany przez Dyrektora , zawiadamia o wyniku postępowania na realizację zadania pn. „ Wymiana nawierzchni na posesji DPS Jeziorany I etap” , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2014 r. pod nr 328470-2014, na stronie internetowej [...]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY2020-03-25T19:34:59+00:00
22 10, 2014

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU – biomasa

2019-11-28T23:11:31+00:00

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , ul. Kajki 49 , 11-320 Jeziorany 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 500 mp biomasy 3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: CAMPDOR Tomasz Florek , Dorotowo 63 A, 11-034 Stawiguda Sporządził: S. Kowalski PLIK:Wynik_biomasa_10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU – biomasa2019-11-28T23:11:31+00:00
21 10, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2020-03-25T19:34:59+00:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984 I 1047) – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach reprezentowany przez Dyrektora , zawiadamia o wyniku postępowania na realizację zadania pn. „ Wymiana nawierzchni na posesji DPS Jeziorany I etap” , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2014 r. pod nr [...]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY2020-03-25T19:34:59+00:00
16 10, 2014

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2019-11-28T23:11:56+00:00

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z póz. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 10 pkt 8 jest: „Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem” Przetarg na remont korytarza I piętro Pawilonu Łóżkowego”, przesłana lub złożona osobiście w miejscu wskazanym przez zamawiającego” Winno być: „„Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem [...]

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA2019-11-28T23:11:56+00:00
13 10, 2014

ZAPYTANIE CENOWE DO 30 000 EURO NA DOSTAWĘ BIOMASY

2019-11-28T23:12:09+00:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa do zamawiającego zrębek w ilości do 500 mp. z drzew iglastych (max 30%), liściastych i wierzby energetycznej o granulacie nie większym jak 50 x 20 x 10mm i wilgotności do 50%. wartości energetycznej nie niższej jak 7,0 GJ a) biomasa musi być zgodna i odpowiadać standardom określonym w DZ.U. Nr 260 poz. 2181 i m.in. nie może zawierać zanieczyszczeń mechanicznych t.j. kamieni , skrawek metalu, desek [...]

ZAPYTANIE CENOWE DO 30 000 EURO NA DOSTAWĘ BIOMASY2019-11-28T23:12:09+00:00
3 10, 2014

Przetarg – Wymiana nawierzchni na posesji DPS – I etap

2020-03-25T19:34:59+00:00

Jeziorany dnia 03.10.2014 r S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego Podstawa prawna: Art. 39 – 46 Pzp Nazwa nadana przez zamawiającego dla zamówienia publicznego: „Wymiana nawierzchni na posesji DPS – I etap” o wartości szacunkowej: powyżej 30 000 euro a [...]

Przetarg – Wymiana nawierzchni na posesji DPS – I etap2020-03-25T19:34:59+00:00
30 09, 2014

„Inspiracje. Warsztaty dla osób niepełnosprawnych”

2020-04-23T09:26:17+00:00

30 września 2014 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań malarskich integrujących naszych Mieszkańców i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jezioranach. Jest to projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełno – SPRAWNYCH, dofinansowany z budżetu Miasta Jeziorany. Tematem warsztatów są jesienne widoki okolic Domu Pomocy Społecznej. Cykl będzie obejmował 5 dwugodzinnych spotkań w sześcioosobowych grupach. Powstanie 18 obrazów olejnych, które zostaną wystawione w holu naszego Domu oraz w świetlicy Szkoły Podstawowej. Uczestniczki malują na gotowych podobraziach techniką olejną. Kolejne spotkanie w plenerze planujemy 14 października 2014 r.

„Inspiracje. Warsztaty dla osób niepełnosprawnych”2020-04-23T09:26:17+00:00
18 09, 2014

XVI WARMIŃSKO – MAZURSKIE DNI RODZINY

2020-04-23T09:01:40+00:00

W czerwcowy, słoneczny dzień, ponad 150 osób zawitało do Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach, aby wspólnie z mieszkańcami Domu uczestniczyć w obchodach rodzinnego święta, czyli w XVI Warmińsko – Mazurskich Dniach Rodziny, tym razem pod hasłem „Rodzina fundamentem życia społecznego”. Tradycyjnie imprezę rozpoczęto mszą świętą polową, którą prowadził ksiądz dziekan - Stanisław Jasiński. Nasze Mieszkanki zabłysnęły swoimi „słowiczymi” głosami jako chór, co nadało mszy „blasku i radości”. Po mszy przybyłych gości powitała Pani Dyrektor - Teresa Stańczuk, a zespół muzyczny „Malwa” rozweselił nas swoim repertuarem. Był to jubileuszowy występ, gdyż [...]

XVI WARMIŃSKO – MAZURSKIE DNI RODZINY2020-04-23T09:01:40+00:00
14 09, 2014

WESELISKO PO WARMIŃSKU

2020-03-16T10:45:31+00:00

W ogrodach DPS Laurentius w Olsztynie odbył się festyn pt. " Weselisko po Warmińsku". Uczestniczyli w nim mieszkańcy dwunastu Domów Pomocy Społecznej. Zabawę prowadziła Pani Wodzirej. Były gry i konkursy weselne, plecenie wianków i robienie bukietów, nauka tradycyjnego warmińskiego tańca. Nasza mieszkanka Albina została panną młodą. Było barwnie i wesoło, pogoda dopisała. Dodatkową atrakcją była przejażdżka konnym zaprzęgiem przez lasy i pola. Wszyscy byli zachwyceni taką wycieczką, to były miło spędzone chwile.

WESELISKO PO WARMIŃSKU2020-03-16T10:45:31+00:00
14 09, 2014

JEDZIEMY NA WYCIECZKĘ!!!

2020-03-16T10:30:15+00:00

Trzydziestu dziewięciu mieszkańców DPS spędziło dzień na wycieczce do Gdyni i Szymbarka. Najpierw zwiedziliśmy ZOO w Oliwie. Podróżowaliśmy po nim kolejką, która zatrzymywała się w najciekawszych miejscach, a przewodnik opowiadał o zwierzętach i ich zwyczajach. Spędziliśmy też sporo czasu przy osiołkach głaszcząc je i podziwiając. Zjedliśmy obiad, kupiliśmy pamiątki, zrobiliśmy zdjęcia i, już trochę spóźnieni, dotarliśmy do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. W lokalnym skansenie zwiedziliśmy, Dom Sybiraka, bunkier partyzancki, dom powstańca polskiego z Turcji, dom Kaszuba z Kanady oraz jako ciekawostkę - dom stojący na głowie. Widzieliśmy [...]

JEDZIEMY NA WYCIECZKĘ!!!2020-03-16T10:30:15+00:00
14 05, 2014

OTWIERAJMY SERCA

2020-02-24T12:24:53+00:00

Na zaproszenie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,OTWIERAJMY SERCA ", zespół wokalny Malwa uczestniczył w XXI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej. Przegląd odbył się w zawsze gościnnym, Białostockim Teatrze Lalek. W imprezie uczestniczyli mieszkańcy domów pomocy społecznej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, uczniowie szkół specjalnych, podstawowych i gimnazjów. Formy prezentacji to – śpiew zespołowy, solowy, teatr, pantomima. Zespół Malwa wystąpił z repertuarem wokalnym połączonym z występem klauna. Zaprezentowały się 44 zespoły w tym 3 z Białorusi i Litwy. Wieczorem, pierwszego dnia imprezy, odbyło się spotkanie integracyjne [...]

OTWIERAJMY SERCA2020-02-24T12:24:53+00:00
9 05, 2014

CYRKOWY DZIEŃ GODNOŚCI

2020-04-23T09:39:23+00:00

Kolejny rok, kolejny raz ta sama impreza... CZYM ZASKOCZYĆ UCZESTNIKÓW? Z tym problemem borykali się organizatorzy DNIA GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. Imprezę po raz siódmy organizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno - SPRAWNYCH we współpracy z niezawodnymi ludźmi pracującymi w Domu Pomocy Społecznej i Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jezioranach. Finansowo jak zawsze wsparło nas Starostwo Powiatowe w Olsztynie i Gmina Jeziorany. Wsparcia rzeczowego udzieliła firma EUROGAZ z Olsztyna. Opiekę nas zawodnikami sprawowali wolontariusze z Gimnazjum w Jezioranach (24 osoby) oraz 2 byłych uczniów Gimnazjum. Na tegoroczną VII edycję, [...]

CYRKOWY DZIEŃ GODNOŚCI2020-04-23T09:39:23+00:00
2 04, 2014

MEMORIAŁ KU CZCI JANA PAWŁA II

2020-03-16T13:46:27+00:00

Już po raz dziewiąty 02.04.2014r. na basenie olsztyńskiego OSiR odbył się memoriał pływacki ku czci Jana Pawła II zorganizowany przez Olimpiady Specjalne. " Jan Paweł II pływał kajakiem, jeździł rowerem, chodził po górach. Warto się trochę potrudzić, żeby podtrzymać tradycję" — mówiła otwierając memoriał wicemarszałek województwa Anna Wasilewska, która jest prezesem Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska, głównego organizatora papieskiej sztafety. Po niej gości pozdrawiał delegat patronującego imprezie metropolity warmińskiego ksiądz Mariusz Jackowski. Po chwili sam poszedł do szatni i jak na duszpasterza sportowców przystało, pokazał, że potrafi pływać. Sztafeta miała [...]

MEMORIAŁ KU CZCI JANA PAWŁA II2020-03-16T13:46:27+00:00
23 01, 2014

Przetarg na wycinkę wierzby energetycznej…

2020-03-25T19:34:59+00:00

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany  : ogłasza przetarg nieograniczony na wycinkę wierzby energetycznej  2 - 7 letniej o powierzchni 7 ha . Pozyskana wierzba do wykorzystania na potrzeby oferenta. Termin wycinki wierzby energetycznej  do dnia 15.04.2014 r. Przedmiot przetargu: Lp Nazwa przedmiotu Ilość Cena wywoławczazł Wadium zł 1 Wierzba energetyczna 7 ha 9.000,00 900,00 Plantacja wierzby energetycznej znajduje się w Jezioranach ( kierunek - Miejska Wieś) -można oglądać  od dnia 24.01.2014 do dnia 04.02.2014  Wadium: Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie wadium  w kasie Domu Pomocy Społecznej w [...]

Przetarg na wycinkę wierzby energetycznej…2020-03-25T19:34:59+00:00
20 01, 2014

Sprawozdanie finansowe 2013

2019-11-28T23:16:41+00:00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA za 2013 rok I. Zestawienie dochodów i wydatków 1. Wynik finansowy za 2013 rok 4369,62 zł 2. Koszty 34540,76 zł w tym: • Dzień Godności 10009,22 zł • Prowizje bankowe 345,24 zł • INSPIRACJE - zajęcia edukacyjne dla osób niepełnosprawnych 2298,00 zł • Pożegnanie lata 5281,81 zł • Wynagrodzenia 500,00 zł • Teatromania 6979,15 zł • Wpłata za uczestników 720,00 zł • Produkty do prowadzenia zajęć terapeutycznych 5134,73 zł • Imprezy różne (planetarium,kino,majówka) 2956,62 zł • Pozostałe 315,99 zł Razem koszty pokryte z 1% - [...]

Sprawozdanie finansowe 20132019-11-28T23:16:41+00:00
23 12, 2013

WIGILIJNE JASEŁKA

2020-03-16T10:27:46+00:00

Wigilijne spotkanie Mieszkańców w przedświąteczny dzień stało się już tradycją naszego Domu. W tym dniu, na zaproszenie Pani Dyrektor Teresy Stańczuk, przybyli do nas: Arkadiusz Paturej - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ks. Dziekan Stanisław Jasiński, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim- Pani Elżbieta Lewandowska oraz Zastępca Burmistrza Jezioran -Władysław Daliga. Wigilię rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, podczas uroczystej mszy w naszej kaplicy. Potem grupa teatralna Arlekin i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy z Lidzbarka Warmińskiego zaprezentowali przedstawienie pt. „Jasełka na wesoło”. Jasełka, chyba z powodu ilości występujących diabłów, „piekielnie” się wszystkim [...]

WIGILIJNE JASEŁKA2020-03-16T10:27:46+00:00