OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI
Zamieszczone w BZP nr 394590 -2014 z dnia 02.12.2014 r.
1. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach
Adres: ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany
2. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony art. 39
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2013 R. POZ. , 984 I 1047 i 1473 oraz 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 )

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dpsjeziorany.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach ,
zwanego dalej Zamawiającym, zgodnie z opisem zawartym w pliku „Części zamówienia”.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że produkt oferty jest identyczny pod
względem składu jak w zamówieniu.
1. Część I – Artykuły spożywcze
2. Część II – Drób
3. Część III – Jaja
4. Część IV – Mrożonki
5. Część V – Mięso i wędliny
6. Część VI – Ryby i konserwy rybne
7. Część VII – Nabiał
8 Część VIII – Pieczywo
9. Część IX – Warzywa i owoce

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia
Do 31.12.2015r
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

7.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga się posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Nie wykazanie w
wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.

7.2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga się posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Nie wykazanie w
wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.

• 7.3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga się posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Nie wykazanie w
wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.

• 7.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga się posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Nie wykazanie w
wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.

• 7.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga się posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Nie wykazanie w
wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia,
2.1 zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu,
2.2 jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantują rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda, aby z dokumentów wynikał:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W przeciwnym przypadku Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy,
2.3 w sytuacji, gdy przedmiotem zobowiązania do udostępnienia zasobów są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym (takie jak wiedza i doświadczenie), niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udostępnienia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, dokument zobowiązania powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo, w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako podwykonawca, doradca, konsultant czy na innej podstawie), musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę w ofercie,
2.4 w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty,
2.5. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy na czas realizacji zamówienia musi mieć formę pisemną. Nie jest dopuszczalna inna forma, w tym np. kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
2.6. jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 5 dotyczących tych pomiotów.
3. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. 1, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 ust. 4 SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
4. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale 6 ust. 2 i 3 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1 ustawy, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożą odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio

6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę , który w okresie 3 lat przez wszczęciem postępowania , w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe , w szczególności , gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taka możliwość wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni , że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maja zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawy

8. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy
1. Sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w dodatku nr 1 do SIWZ Formularz Oferty.
2. W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń
3.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem treści
przedstawionym w dodatku nr 2
3.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dodatek nr 2
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów:
– listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (DZ. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego dodatek nr
3 lub 4 do SIWZ,

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 5 ust. 1 i 2 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty – dodatek nr 5
6.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 5 oraz odpowiednio dla tam wymienionych równoważnych lub którzy złożyli te dokumenty, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub/i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
8.Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
9. Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

10. Kryteria oceny ofert:
– cena 100%
11. Miejsce i termin składania ofert:
Termin składania ofert do dnia 10.12.2014 r roku do godziny 10.00 Dom Pomocy Społecznej , ul.Kajki 49, 11-320 Jeziorany – budynek administracji pok. Kadr
12. Termin związania z ofertą:
30 dni, (bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).
13. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Nie dotyczy.
15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Aukcja elektroniczna nie będzie prowadzona.
16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, których mowa w art.
67 ust. 1pkt 6 , 7 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Sporządził: S. Kowalski dn. 01.12.2014 r.

Pliki do pobrania: Części_zamówienia_15 Ogłoszenie_zywnośc_15 SIWZ_Zywnośc_na_15