Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984 I 1047) – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach reprezentowany przez Dyrektora , zawiadamia o wyniku postępowania na realizację zadania pn. „ Wymiana nawierzchni na posesji DPS Jeziorany I etap” , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2014 r. pod nr 328470-2014, na stronie internetowej Zamawiającego www.dpsjeziorany.pl oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało 2 ważne oferty.:

1.Streszczenie i porównanie ofert.

Nr oferty Wykonawca Kryterium ceny – 100%, uzyskano punktów Lokata
1 Marek Romanowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe , Wozławki 89
11-230 Bisztynek 285,6 2
2 Zakład Remontowo-Budowlany Sławomir Waśniewski u. Kajki 54,
11-320 Jeziorany 300 1

2. Wykonawcy wykluczeni:
Zgodnie z art. 94 ust 3 wygrywający wykonawca(oferta nr 2) zostaje wykluczony z postępowania o zamówienie publiczne z powodu uchylenia się od zawarcia umowy .
3. Oferty odrzucone:
Nie odrzucono żadnej z ofert.
4. Termin zawarcia umowy.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2, art. 94 ust.2 pkt.3 i art. 94 ust.2 pkt.3 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowa zawarta będzie z Wykonawcą : Marek Romanowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe , Wozławki 89,11-230 Bisztynek

Przewidywany termin zawarcia umowy – 29 październik 2014 r.

Sporządził:
S. Kowalski

Dyrektor DPS

PLIK:Wynik_polbruk2