OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1) opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa do zamawiającego zrębek w ilości do 500 mp. z drzew iglastych (max 30%), liściastych i wierzby energetycznej o granulacie nie większym jak 50 x 20 x 10mm i wilgotności do 50%. wartości energetycznej nie niższej jak 7,0 GJ
a) biomasa musi być zgodna i odpowiadać standardom określonym w DZ.U. Nr 260 poz. 2181 i m.in. nie może zawierać zanieczyszczeń mechanicznych t.j. kamieni , skrawek metalu, desek , korzeni, śniegu lodu itp. mogących zakłócić prace instalacji zamawiającego,
b) w dostarczanej biomasie nie może być elementów pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści i igliwia,
c) dostawa biomasy odbywać się będzie systematycznie do 5 dni od zgłoszenia telefonicznego przez zamawiającego.
d) faktury dostarczane będą bezpośrednio po każdej dostawie,
e) wraz z fakturą wykonawca dostarczy potwierdzenie odbioru dostawy przez pracownika zamawiającego,
f) ilość dostarczanej biomasy będzie określona na podstawie pomiaru w dniu dostawy u zamawiającego,
g) w przypadku dostarczenia biomasy nie odpowiadającej w/w kryteriom Wykonawca opróżni magazyn na własny koszt w terminie 24 godz. od dostawy i zapłaci kary umowne zgodnie z § 6 Umowy,
h) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzeń kotłowni z przyczyn złej jakości zrębki (pkt a. ) Wykonawca ponosi koszt naprawy powstałych uszkodzeń oraz zapłaci kary umowne przestoju w pracy kotłowni zgodnie § 6 Umowy.
i) zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości i wartości energetycznej dostarczanej zrębki.
Zamawiający ze względu na brak możliwości magazynowych oraz warunki atmosferyczne zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w wysokości do 20% bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji związanych z niewykonaniem w całości Umowy. Ze względu na brak możliwości manewrowych na posesji ,optymalne dostawy pojazdami o pojemności max do 60 mp. Większe dostawy na wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy.

2) termin wykonania zamówienia: do 31.12.2014 r.
3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: w dni robocze 7.00-15.00 , tel. 89 7181365,89 7181664, Sylwester Kowalski,
e-amil dpsjeziorany@o2.pl
6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy
7) termin związania ofertą: do chwili podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą
8) opis sposobu przygotowywania ofert: wypełnić ofertę zgodnie z załącznikiem do zapytania
9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
22.10.2014 r. godz. 10.00 pokój Kadr Bud Administracji DPS Jeziorany
10) opis sposobu obliczenia ceny:
cenę należy podać jednostkowa brutto i wartość całego zamówienia brutto – jak we wzorze oferty
11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100%
12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: nie dotyczy
13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy
14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: wzór umowy w załączniku

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
Jeziorany dn. 13.10.2014 r.
Sporządził:
Sylwester Kowalski

PLIKI DO POBRANIA: Oferta_biomasaOGŁOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_PUBLICZNYMUMOWA_biomasa