Jeziorany dnia 03.10.2014 r
S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) .

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie:
przetargu nieograniczonego
Podstawa prawna:
Art. 39 – 46 Pzp

Nazwa nadana przez zamawiającego dla zamówienia publicznego:
„Wymiana nawierzchni na posesji DPS – I etap”
o wartości szacunkowej:
powyżej 30 000 euro a poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
ogłoszenie zostało zamieszczone w:
– Portalu Internetowym BZP/ Nr 328470-2014 dnia 03.10.2014 r
– na stronie internetowej www.dpsjeziorany.pl pl w dniu 03.10.2014 r.
– w siedzibie zamawiającego w Budynek Administracji tablica ogloszeń w dniu 03.10.2014 r r.

Termin składania ofert 20.10.2014 r godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 20.10.2014 r godz. 10.15

Pliki do pobrania:

1. SIWZ-Polbruk.doc
2. Przedmiar etap I DPS Jeziorany
3. Zezwolenie WKZ
4. Dokumentacja projektowa:  D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 D-11 Mapa opis ssp