MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z póz. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 10 pkt 8 jest:

„Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem” Przetarg na remont korytarza I piętro Pawilonu Łóżkowego”, przesłana lub złożona osobiście w miejscu wskazanym przez zamawiającego”

Winno być:

„„Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem” „Wymiana nawierzchni na posesji DPS – I etap””, przesłana lub złożona osobiście w miejscu wskazanym przez zamawiającego”

Dyrektor

Plik do pobrania: Modyfikacja SIWZ polbruk