ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984 I 1047) – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach reprezentowany przez Dyrektora , zawiadamia o wyniku postępowania na realizację zadania pn. „ Wymiana nawierzchni na posesji DPS Jeziorany I etap” , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2014 r. pod nr 328470-2014, na stronie internetowej Zamawiającego www.dpsjeziorany.pl oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało 2 ważne oferty.:

1. Streszczenie i porównanie ofert.

Nr oferty Wykonawca Kryterium ceny – 100%, uzyskano punktów Lokata
1 Marek Romanowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe , Wozławki 89
11-230 Bisztynek 285,6 2
2 Zakład Remontowo-Budowlany Sławomir Waśniewski u. Kajki 54,
11-320 Jeziorany 300 1

3. Wykonawcy wykluczeni:
Z postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
4. Oferty odrzucone:
Nie odrzucono żadnej z ofert.
5. Termin zawarcia umowy.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2, art. 94 ust.2 pkt.3 i art. 94 ust.2 pkt.3 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zawiadomienie jest przesyłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
Przewidywany termin zawarcia umowy – 31 październik 2014 r.

Pouczenie o środkach odwoławczych

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom prawnym, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych..
3. Zgodnie z art. 180 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych., odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami tej ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy (tj. faksem, drogą elektroniczną – z potwierdzeniem, na żądanie strony, faktu otrzymania pisma).
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w ust. 9 niniejszego rozdziału, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
12. Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sporządził
S. Kowalski

Dyrektor DPS

PLIKI: Wynik_polbruk