Dom Pomocy Społecznej, ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany  :
ogłasza przetarg nieograniczony na wycinkę wierzby energetycznej  2 – 7 letniej o powierzchni 7 ha . Pozyskana wierzba do wykorzystania na potrzeby oferenta.

Termin wycinki wierzby energetycznej  do dnia 15.04.2014 r.
Przedmiot przetargu:

Lp Nazwa przedmiotu Ilość Cena wywoławcza Wadium 
1 Wierzba energetyczna 7 ha 9.000,00 900,00

Plantacja wierzby energetycznej znajduje się w Jezioranach ( kierunek – Miejska Wieś) -można oglądać  od dnia 24.01.2014 do dnia 04.02.2014 

Wadium:

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie wadium  w kasie Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach, ul. Kajki 49  do dnia 04.02.2014 r  do godz. 9.00. Kasa czynna w dni robocze w godz. 7.00-15.00.  Uchylenie się oferenta  wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Dyrektora  DPS spowoduje  przepadek wpłaconego wadium.

Wadium wpłacone przez  Uczestników , którzy nie wygrali przetarg  zwraca się  niezwłocznie  po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później  niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym  przetargu.

Oferty:

Oferta  powinna zawierać;

– imię i nazwisko  i adres oferenta,

– datę sporządzenia oferty,

– dowód wpłaty wadium,

– oferowaną  kwotę za przedmiot przetargu brutto.

Oferty należy składać w zamkniętej  kopercie z opisem na kopercie „Wierzba energetyczna”. Każdy oferent składa tylko jedną ofertę. Oferent ponosi  wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferty należy składać do dnia 04.02.2014 r. do godz. 10.00 w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach, ul. Kajki 49 , 11-320 Jeziorany, budynek administracji pok. kadr.

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.02.2014 o godz. 10.15 w siedzibie DPS Jeziorany budynek administracji.

Uczestnik , który wygra przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dokonać wpłaty kwoty oferowanej na konto Domy Pomocy Społecznej w Jezioranach  nr 77 8857 0002 3001 0000 3984 0004. 

Wydzierżawiający zawiadomi osoby, które wygrały przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Dyrektor DPS Jeziorany zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny , informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy można uzyskać w siedzibie DPS Jeziorany , ul .Kajki 49 , 11-320 Jeziorany, oraz tel. (89) 7181 365  – Sylwester Kowalski

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 23.01.2014 do 04.02.2014 r. w siedzibie  DPS Jeziorany  oraz zamieszczone na stronie  internetowej  www.dpsjeziorany.pl

Jeziorany dn. 23.01.2014 r

DYREKTOR

DPS  Jeziorany

Plik do pobrania: przetarg 23.01.2014