Powiat Olsztyński dnia 26 listopada 2020 r. podpisał aneks nr 1 do umowy o udzielenie
grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19
w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20,
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II
Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO
WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej
negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka.
Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie
skutków COVID-19

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane
DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS,
bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom
możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do
przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej
zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19
oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w
szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł
Okres realizacji projektu: 25 maja-31 stycznia 2021r.

Otrzymane Granty
Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach – wysokość grantu
441 727,94 zł

 

 

Aktualizacja

Powiat Olsztyński dnia 29 stycznia 2021 r. podpisał aneks nr 3 do umowy o udzielenie
grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19
w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20,
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II
Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO
WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej
negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka.
Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie
skutków COVID-19

Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane
DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS,
bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom
możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do
przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej
zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników DPS.

EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19
oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w
szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł
Okres realizacji projektu: 25 maja – 28 lutego 2021r.

Otrzymane Granty
Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach – wysokość grantu
539 235,44 zł