Dyrektor DPS z siedzibą w Jezioranach przy ulicy Kajki 49

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
” Malowanie korytarza II pietra pawilonu łóżkowego ”

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
-należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
– na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:
propozycja cenowa na zadanie pn.: „Malowanie korytarza”
– ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
– ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
– ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

– usunięcie istniejącej farby emulsyjnej i lamperii, uzupełnienie ubytków w tynku na korytarzu II pietra pawilonu łóżkowego wyrównanie powierzchni gładzią gip-sową, zagruntowanie i ponowne odmalowanie sufitów farbą lateksową, na po-wierzchni ścian komunikacji wykończenie tynkiem dekoracyjnym

3. Wymagany termin realizacji umowy: od 22.11.2013 do 20.12.2013 r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100 %

5. Wykonawca składając propozycje cenową, składa następujące dokumenty:
1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2/ oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. (8 %)

7.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Miejsce złożenia: Dom Pomocy Społecznej , ul.Kajki 49, pokój kadr do dnia 20.11.2013 r. do godziny 10.00
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.: „ Malowanie korytarza”

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 20.11.2013 r. godz. 10.15 siedzibie zamawiającego w DPS Jeziorany , ul.Kajki 49 – budynek administracji

9.Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Sylwester Kowalski tel. 089 7181-365
10.Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 3 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Dyrektor DPS Jeziorany

W załączeniu:
1.Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
2. Oświadczenie

Plik do pobrania: przetarg 14.11.2013