23 12, 2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – Dostawa Leków

2019-11-28T23:10:30+00:00Grudzień 23rd, 2014|

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: Dostawa leków (załącznik nr 1) 2) termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2015 r 3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie wymaga się szczególnych warunków 4) wykaz oświadczeń [...]

2 12, 2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

2019-11-28T23:11:07+00:00Grudzień 2nd, 2014|

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI Zamieszczone w BZP nr 394590 -2014 z dnia 02.12.2014 r. 1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach Adres: ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany 2. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony art. 39 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2013 R. [...]

28 10, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2020-03-25T19:34:59+00:00Październik 28th, 2014|

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984 I 1047) – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach reprezentowany przez Dyrektora , zawiadamia o wyniku [...]

22 10, 2014

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU – biomasa

2019-11-28T23:11:31+00:00Październik 22nd, 2014|

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , ul. Kajki 49 , 11-320 Jeziorany 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 500 mp biomasy 3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: CAMPDOR Tomasz Florek , Dorotowo 63 A, 11-034 Stawiguda Sporządził: S. Kowalski [...]

21 10, 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2020-03-25T19:34:59+00:00Październik 21st, 2014|

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984 I 1047) – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach reprezentowany przez Dyrektora [...]

16 10, 2014

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2019-11-28T23:11:56+00:00Październik 16th, 2014|

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z póz. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 10 pkt 8 jest: „Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem [...]

13 10, 2014

ZAPYTANIE CENOWE DO 30 000 EURO NA DOSTAWĘ BIOMASY

2019-11-28T23:12:09+00:00Październik 13th, 2014|

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa do zamawiającego zrębek w ilości do 500 mp. z drzew iglastych (max 30%), liściastych i wierzby energetycznej o granulacie nie większym jak 50 x 20 x 10mm i wilgotności do 50%. [...]

3 10, 2014

Przetarg – Wymiana nawierzchni na posesji DPS – I etap

2020-03-25T19:34:59+00:00Październik 3rd, 2014|

Jeziorany dnia 03.10.2014 r S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych – ( teks jednolity – Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm. ) . postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone [...]

23 01, 2014

Przetarg na wycinkę wierzby energetycznej…

2020-03-25T19:34:59+00:00Styczeń 23rd, 2014|

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany  : ogłasza przetarg nieograniczony na wycinkę wierzby energetycznej  2 - 7 letniej o powierzchni 7 ha . Pozyskana wierzba do wykorzystania na potrzeby oferenta. Termin wycinki wierzby energetycznej  do dnia 15.04.2014 r. Przedmiot przetargu: Lp Nazwa przedmiotu Ilość Cena wywoławczazł Wadium zł 1 Wierzba energetyczna 7 ha 9.000,00 [...]

14 11, 2013

Przetarg na malowanie korytarza

2019-11-28T23:17:18+00:00Listopad 14th, 2013|

Dyrektor DPS z siedzibą w Jezioranach przy ulicy Kajki 49 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: ” Malowanie korytarza II pietra pawilonu łóżkowego ” 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: -należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. - na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: [...]